Política de qualitat


 

MISSIÓ
 

El CDIAP AGALMA té com a única activitat la prestació dels serveis i la realització de les funcions pròpies d’un servei d’atenció precoç, entesa com un conjunt d’actuacions, de caire preventiu, de detecció, de diagnòstic i d’intervenció terapèutica que s’aplica als nens i nenes des d’abans del naixement i com a màxim fins els 6 anys, que presenten trastorns i/o disharmonies de qualsevol etiologia en el seu desenvolupament, o en risc de patir-les i a llurs famílies. L’edat límit de l’atenció està supeditada al volum de la demanda, tot prioritzant l’atenció als nens menors de 12 mesos i els trastorns greus.
 

CDIAP AGALMA atén al districte d’Horta-Guinardó de Barcelona
 

VISIÓ
 

La tasca que realitzem té un caràcter interdisciplinari i especialitzat en l’atenció als nens que presenten trastorns en el seu cos, en les emocions, en el psiquisme, sensorials i cognitius, i integra els models mèdic, psicològic i social, on conflueixen diferents disciplines com la fisioteràpia, la logopèdia, la psicologia, la neurologia i el treball social. Totes aquestes disciplines coincideixen en accentuar la importància de la prevenció i del caràcter precoç de la intervenció, ja que està comprovat mitjançant investigacions contrastades, que la incidència en les  primeres etapes de la vida, tant en el nadó lactant com en el seu entorn, varia el pronòstic de salut, degut a la plasticitat de la dotació biològica i del psiquisme a l’inici de la vida.


CDIAP AGALMA ha desenvolupat un model propi que amplia alguns aspectes esmentats:
 

          Atenció a l’infant i la seva família. Atenció que contempla el desenvolupament de l’infant de forma integral. Entenem a l’infant amb la seva singularitat i donant especial importància a les relacions i vincles afectius amb el seu entorn. És una atenció que contempla totes les causes que poden interferir en el creixement de l’infant.
 

          Arrelament en el territori. Més enllà de les coordinacions habituals amb els equips i els professionals d’altres àmbits, el nostre equip manté una voluntat de participació en les polítiques locals que vetllen per l’atenció a la petita infància.
 

          Formació continuada dins l’equip. La formació es sosté en diferents activitats: supervisions individuals i/o grupals, sessions clíniques, grups de treball i sessions formatives. Tot això es duu a terme amb la col·laboració  de formadors o supervisors interns i externs a l’equip. En les activitats de formació es té en compte a més dels aspectes teòrics, la nostra pràctica clínica a través de la presentació, discussió i reflexió sobre els casos. També es treballa a partir de les publicacions que ens permet aprofundir i actualitzar coneixements.


VALORS
 

Innovació i actualització constant: fomentant processos d’innovació per la millora d’atenció.
Proximitat: potenciant l’atenció individual i personalitzada de l’infant i les seves famílies.
Democràcia: basant-nos en un sistema de gestió democràtica i participativa.
Treball en equip: potenciant el treball interdisciplinari i transdisciplinari com a model assistencial.
Treball en xarxa: potenciant la relació amb els recursos de la zona.
Formació continuada: elaborant accions formatives per millorar les competències i les actituds dels professionals.
Procediments eficaços: establint processos d’avaluació continuada que afavoreixin l’avaluació i millora.
Prevenció: des dels diferents nivells de prevenció actuant per intentar evitar l’aparició de les dificultats alhora que pal·liar la gravetat i les complicacions quan es presenta el trastorn.
• Priorització de recursos/objectius: establint criteris d’avaluació continua dels principals objectius a aconseguir.
Ocupació estable: potenciant l’ocupació del sector.
Responsabilitat social: tenint en compte la sostenibilitat, la solidaritat, l’ètica en l’atenció als usuaris i col·laboradors, l’atenció a la llengua i cultura.
Acompliment legislació vigent: vetllant en tot moment pel compliment legal.
• Atendre les necessitats i expectatives dels agents implicats en l’atenció a la petita infància i el conjunt de la comunitat.
Implicació i participació: La política i estratègia del centre es difon dins de l’equip de professionals i al públic en general per garantir el seu enteniment i la implicació de tots els grups d’interès.