Què fem

Diagnóstic 
Es el procés d’exploració i avaluació que es reaitza mitjançant entrevistes amb el nen i l’adolescent, i també amb la seva familia, a fi de valorar el trastorn que presenta i establir-ne l’etiologia. Un diagnòstic acurat i atent a les particularitats del nen pot revelar, per exemple, que la hiperactivitat i els dèficits d’atenció que presenten alguns nens tenen una etiologia extremadament ansiògena que cal tractar com a tal. Igualment, un diagnòstic rigorós pot mostrar que alguns quadres d’inhibició del pensament son deguts  a una conflictiva emocional de base.


Psicoteràpia
La psicoteràpia es l’espai relacional pacient-terapeuta on es produeixen certs processos dinàmics que  permeten entendre i interpretar el que li passa al nen o al adolescent  i trobar vies de resolució i/o atenuació  dels seus símptomes.
Es realitza mitjançant sessions continuades, amb una assiduïtat setmanal o quinzenal segons la gravetat dels casos.
Els trastorns mes freqüents son:
Trastorns de l’estat d’ànim (depressió, inhibició, fobies, tristesa)
Trastorns de conducta (agressivitat, negativisme)
Trastorns d’adaptabilitat en general
Trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH)
Trastorns de la vinculació
Trastorns d’alimentació: (anorèxia i bulímia)
Enuresi, encopresi 
Alteracions del son
Somatitzacions.

 

Terapies de soport en els processos  de pensament i comunicació
Teràpies adreçades als nens i joves que presenten dificultat en els processos de pensament que interfereixen en la adquisició dels aprenentatges i la comunicació.

Assessorament I Orientació Psicològica.
Es l’Atenció que  es realitza en aquells casos que per la seva particularitat requereixen d’una atenció breu o puntual de assessorament i orientació en alguna àrea o conflictivitat concreta.

Psicomotricitat relacional
Es una proposta lúdica de construcció corporal i de relació amb altres nens, que pretén:

• Facilitar els aspectes relacionals amb els iguals i fomentar la comunicació amb els altres.
• Millorar el desenvolupament motriu i sensorial.
• Afavorir la expressivitat corporal.

Logopèdia Especialitzada
Retard de llenguatge o mancances en el desenvolupament de la parla.
Dislàlies: Errors de pronunciació i articulació de la parla. Afàsies, (Alteracions del llenguatge expressiu i/o receptiu). Disfèmies (quequeig). Teràpia miofuncional: deglució atípica, deformacions ortodònciques i/o fonoarticulatòries.

Consulta Neurològica
Consultes Neuro-pediátriques i Neurològiques dels nens i adolescents que presenten pertorbacions, o lesions  del sistema nerviós, diferents síndromes o malalties genètiques, a fi de realitzar  les prescripcions mediques i indicacions terapèutiques més adients.

Consulta Psiquiàtrica
Dels nens i adolescents que presenten simptomatologia psíquica susceptible de ser tractada des de els paràmetres psiquiàtrics farmacològics
.