Què ofereix


 

Detecció Precoç: La detecció precoç permet la derivació als especialistes per una  intervenció el mes aviat possible, per una optimiitzacio del tractament, i per tant, mes possibilitats de millora de la simptomatologia que presenta el nen amb TEA.

Diagnòstic: La avaluació diagnòstica es integral i multidisciplinar, a fi de realitzar un acurat diagnòstic tant de l’estructura psíquica del nen, com per establir el diagnòstic diferencial.
Te en compte tots els símptomes  principals que presenta el nen i es basa en la història clínica i en l’observació del nen en interrelació amb la seva família. Per elaborar el diagnòstic s’utilitzen proves estàndards a fi de aportar dades i/o contrastar informació que aporten, si es necessari. 


Tractament:  La intervenció terapèutica s’adreça de forma directa al nen i a la seva família i indirectament a l’entorn escolar.

Al nen:  Consisteix bàsicament en les estrategies terapèutiques emprades en un espai transferencial, a fi de que el nen desplegui les habilitats socials, comunicatives i simbòliques que li possibilitaran la comprensió del mon que l’envolta i la regulació dels impulsos i les emocions.

Als pares: Intervencions adreçades als pares a partir de sessions o entrevistes regulars i continuades , on a traves d’una escolta acurada i atenta del seu malestar se’ls acompanya en la comprensió del trastorn que pateix el seu fill i  que els portarà a trobar els recursos adequats per millorar la comunicació i la interrelació amb el seu fill.

A les Escoles: Proporcionar als professionals de l’educació que tenen cura del nen a l’aula, la informació necessària per la comprensió del trastorn que pateix, de com li afecta específicament per reconèixer les limitacions, les possibilitats, les necessitats i les experiències de l’infant  afectat de TEA. Assessorar en el tipus de intervenció per l’adquisició del aprenentatge, en les estratègies de interrelació i en el processament sensorial del infant amb TEA.