93 347 74 39 agalma@agalma.cat

Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç Agalma

Què és el CDIAP

El CDIAP Agalma, neix de la iniciativa d’unes professionals amb llarga trajectòria en el camp de l’atenció global a la infància des de les seves diverses vessants, i de la seva determinació d’integrar-se a la xarxa social i de serveis públics.

El CDIAP Agalma el va fundar un equip de professionals liderat per Lola López l’any 1999. Amb el seu ferm compromís amb la Psicoanàlisi i amb oferir un servei públic de qualitat, van treballar per la creació i consolidació de Atenció Precoç a Catalunya. Des de la seva fundació, l’equip del CDIAP Agalma  ha estat present en la creació i l’evolució del programa d’Atenció Precoç a Catalunya. Al llarg d’aquests anys, l’equip ha anat creixent tant en la praxis clínica com en la seva formació, consolidant un equip professional que segueix una línia metodològica i epistèmica que entén que, més enllà dels símptomes, trastorns, etc., el desenvolupament de l’infant és solidari d’una determinada posició subjectiva que li permetrà l’accés al saber i als vincles socials.

El CDIAP Agalma forma part de la Unió Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (UCCAP) des de la seva constitució i dona servei al Districte d’Horta-Guinardó de Barcelona.

El CDIAP

El CDIAP és un servei universal i gratuït que ofereix atenció als infants, a les famílies i al seu entorn, en els àmbits de la prevenció, la detecció, el diagnòstic i la intervenció terapèutica de caràcter interdisciplinari, pel que fa a dificultats en el desenvolupament.

Atenem des del naixement fins com a màxim 6 anys. Es prioritzen els nens i nenes de 0 a 3 anys, les patologies greus i la no duplicitat assistencial.

L’objectiu de l’Atenció Precoç és donar resposta, el més aviat possible, a les necessitats transitòries o permanents que presenten els infants amb trastorns en el seu cos, en les emocions, en el psiquisme, sensorials i cognitives o amb risc de patir-ne, amb independència de quina sigui la causa. S’adreça també a les famílies i a l’entorn natural de l’infant oferint suport i orientació.

El CDIAP Agalma pot atendre infants i famílies empadronats al Districte d’Horta-Guinardó.

CRITERIS D’ACCÉS

Si creieu que els nostres serveis poden ajudar-vos, truqueu-nos a 93 347 74 39 (no cal derivació d’un professional).
Els criteris d’accés al CDIAP són els següents:
 • Que l’infant estigui empadronat al districte municipal VII de Barcelona ciutat,  Horta-Guinardó, el qual està dividit en 11 barris: Sant Genís dels Agudells, Montbau, la Vall d’Hebrón, la Teixonera, la Clota, el Carmel, Font d’en Fargues, Horta, el Guinardó, Baix Guinardó i Can Baró.
 • Fer la demanda d’atenció abans que l’infant hagi complert els 4 anys, preferiblement.
 • Voluntat / Implicació de la família en assistir al CDIAP (és important que els pares vulguin assistir al centre).

MOTIUS DE CONSULTA

Motiu de consulta relacionat problemes de desenvolupament o risc de patir-ne, tals com:

 • Desenvolupament motriu
 • Desenvolupament sensorial
 • Desenvolupament cognitiu
 • Comunicació i relació
 • Sospita TEA
 • Atenció / Conducta
 • Retard desenvolupament global
 • Llenguatge / parla
 • Desenvolupament emocional
 • Son
 • Alimentació
 • Risc biològic
 • Risc social

L’equip professional especialitzat del CDIAP Agalma valorarà cada una de les demandes i serà qui, amb criteris tècnics, decidirà sobre la indicació de tractament, orientació i pla de treball a dur a terme.

Els paràmetres de priorització de casos establerts per la normativa vigent obliga els CDIAPs a atendre amb caràcter preferent els infants menors de 3 anys i/o amb afectacions greus.

POLÍTICA DE QUALITAT

Missió

El CDIAP Agalma té com a única activitat la prestació dels serveis i la realització de les funcions pròpies d’un servei d’Atenció Precoç, entesa com un conjunt d’actuacions de caire preventiu, de detecció, de diagnòstic i d’intervenció terapèutica que s’aplica als nens i nenes des d’abans del naixement i com a màxim fins els 6 anys, que presenten trastorns i/o disharmonies de qualsevol etiologia en el seu desenvolupament, o en risc de patir-les i a llurs famílies. L’edat límit de l’atenció està supeditada al volum de la demanda, tot prioritzant l’atenció als nens i nenes menors de 3 anys i/o amb trastorns greus.

CDIAP Agalma atén al districte d’Horta-Guinardó de Barcelona.

Visió

La tasca que realitzem té un caràcter interdisciplinari i especialitzat en l’atenció als infants que presenten trastorns en el desenvolupament, o en risc de patir-los.

CDIAP Agalma ha desenvolupat un model propi que amplia alguns aspectes esmentats:

 • Atenció a l’infant i la seva família. Atenció que contempla el desenvolupament de l’infant de forma integral. Entenem a l’infant amb la seva singularitat i donant especial importància a les relacions i vincles afectius amb el seu entorn. És una atenció que contempla totes les causes que poden interferir en el creixement de l’infant.
 • Arrelament en el territori. Més enllà de les coordinacions habituals amb els equips i els professionals d’altres àmbits, el nostre equip manté una voluntat de participació en les polítiques locals que vetllen per l’atenció a la petita infància.
 • Formació continuada dins l’equip. La formació es sosté en diferents activitats: supervisions individuals i/o grupals, sessions clíniques, grups de treball i sessions formatives. Tot això es duu a terme amb la col·laboració de formadors o supervisors interns i externs a l’equip. En les activitats de formació es té en compte a més dels aspectes teòrics, la nostra pràctica clínica a través de la presentació, discussió i reflexió sobre els casos, preservant en tot moment la intimitat de les persones ateses i el compromís de confidencialitat pròpia de la nostra tasca.
  També es treballa a partir de les publicacions que ens permet aprofundir i actualitzar coneixements.

Valors

 • Innovació i actualització constant: fomentant processos d’innovació per la millora d’atenció.
 • Proximitat: potenciant l’atenció individual i personalitzada de l’infant i les seves famílies.
 • Treball en equip: potenciant el treball interdisciplinari i transdisciplinari com a model assistencial.
 • Treball en xarxa: potenciant la relació amb els recursos de la zona.
 • Formació continuada: elaborant accions formatives per millorar les competències dels professionals.
 • Responsabilitat social: tenint en compte la sostenibilitat, la solidaritat, l’ètica en l’atenció als usuaris i col·laboradors, l’atenció no discriminatòria pel que fa a qüestions pròpies de les persones ateses tals com llengua, cultura, gènere, origen, ètnia, condició social.
 • Atendre les necessitats i expectatives dels agents implicats en l’atenció a la petita infància i el conjunt de la comunitat.

Valors

 • Innovació i actualització constant: fomentant processos d’innovació per la millora d’atenció.
 • Proximitat: potenciant l’atenció individual i personalitzada de l’infant i les seves famílies.
 • Treball en equip: potenciant el treball interdisciplinari i transdisciplinari com a model assistencial.
 • Treball en xarxa: potenciant la relació amb els recursos de la zona.
 • Formació continuada: elaborant accions formatives per millorar les competències dels professionals.
 • Responsabilitat social: tenint en compte la sostenibilitat, la solidaritat, l’ètica en l’atenció als usuaris i col·laboradors, l’atenció no discriminatòria pel que fa a qüestions pròpies de les persones ateses tals com llengua, cultura, gènere, origen, ètnia, condició social.
 • Atendre les necessitats i expectatives dels agents implicats en l’atenció a la petita infància i el conjunt de la comunitat.

QUI SOM

El CDIAP Agalma està integrat per un conjunt de professionals amb àmplia experiència en l’atenció a la petita infància, i un ferm compromís i interès per la formació i l’aprenentatge continuats.

Actualment l’equip està format per:

12

Psicòlogues

2

Logopedes

2

Fisioterapeutes / Psicomotricistes

1

Neuropediatra

1

Treballadora social

2

Personal d’administració

QUÈ FEM

CIRCUIT ASSISTENCIAL

Entrevista d’acollida
El CDIAP acull la demanda de la família i escolta allò que pugui dir del seu fill/a més enllà del motiu de consulta. És el moment on es formalitza i es signa l’acord assistencial.
Diagnòstic

Al CDIAP Agalma es realitza un diagnòstic rigorós tenint en compte la subjectivitat de l’infant. És a dir, que més enllà de la simptomatologia mèdica, psicològica i/o social, els professionals escolten com afecta això al nen/a i la seva família i quina significació li donen.

Atenció Terapèutica
El tractament es porta a terme de manera individualitzada per atendre la singularitat de cada infant i acompanyar-lo en la recerca de sortides al seu malestar i, paral·lelament, es realitzen entrevistes de suport i orientació amb les famílies/cuidadors, figures primordials en el desenvolupament de l’infant.
Orientació i suport a d’altres professionals
Coordinació amb els professionals de les xarxes sanitària, educativa i social que atenen l’infant.
Baixa del servei
Es tramita la baixa del servei quan s’hagin assolit els objectius definits al pla terapèutic, arribada l’edat límit d’atenció, quan es faci una derivació a altres dispositius específics, si la família ho expressa de forma voluntària o per altres causes, com per exemple si hi ha un canvi de domicili a un altre districte de Barcelona o població.
Altrament es tramita la baixa del servei si es donen reiterades faltes d’assistència sense justificar. En tots els casos s’entrega a la família un informe d’epícrisi amb la descripció de les dificultats, les intervencions que s’han dut a terme, l’evolució, els motius de la finalització, les recomanacions i la derivació a altres dispositius, si s’escau.
FORMACIÓ:

Les professionals d’Agalma responen a les demandes de formació, assessorament i supervisió d’altres professionals i equips d’atenció a la petita infància. Mitjançant les activitats formatives i docents l’equip multidisciplinar d’Agalma pretén:

 • Garantir la formació y la praxis dels professionals de l’atenció a la infància: formació a personal sanitari i alumnes de Cicles Formatius i Graus Universitaris.
 • Difondre els coneixements teòrics i la pràctica clínica de les professionals d’Agalma, des d’una perspectiva multidisciplinar.
 • Col·laborar amb altres institucions que realitzen formació: Associació de Professionals de la Atenció Precoç (ACAP), Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC), Universitat de Barcelona (UB), Ateneu de Clínica Psicoanalítica Catalunya.
 • Pràcticum clínic.
  El CDIAP Agalma, té interès en la formació clínica dels estudiants, futurs professionals de l’atenció a la primera infància (metges, psicòlegs, logopedes fisioterapeutes etc…). És per això que ha establert contractes de col·laboració amb diferents universitats del territori català: UB, UAB, Blanquerna-Universitat Ramon Llull, Internacional (UPB, Colòmbia) i altres institucions científiques i de formació com l’Ateneu de Clínica Psicoanalítica Catalunya, a fi de transmetre les bases teòriques i la pràctica clínica en l’abordatge dels diferents trastorns i de la simptomatologia que afecta a la població infantil.
  Els alumnes del pràcticum clínic realitzen les seves pràctiques en els diferents serveis d’Agalma sota la supervisió d’una professional de referència de l’equip.

RESULTATS

INFANTS ATESOS

2020

2021

2022

2023

GRAU DE SATISFACCIÓ USUARIS

%

2020

%

2021

%

2022

%

2023

"

Hem tingut una gran professional i la nostra filla ha estat com a casa des del primer dia.

"

Muchas gracias por el soporte y la calidez a mi hijo. El seguimiento cercano y la preocupación brindada nos ha servido de mucho.

"

Muchas gracias por todo, estoy muy agradecida por el trato, organización de horarios y sobre todo que a mi hija le ha gustado venir con ustedes. Gracias por el trabajo realizado, estoy muy contenta.

"

Donar les gràcies pel tracte rebut i per ajudar-nos en l’evolució del nostre fill. Estem molt agraïts per l’experiència.

"

Estem encantats amb el servei i el tracte rebuts! Moltes gràcies! 🙂

"

Gracias por estos 5 años de aprendizaje. Llegamos con un bebé prematuro y llenos de miedos y nos vamos muy tranquilos y satisfechos.

"

Estic molt contenta amb l’atenció rebuda. El meu fill ha vingut molt content i ha millorat molt. Gran professional.

"

Agradecer a la psicóloga y a la logopeda por su gran labor realizada con mi hijo. Ha tenido un gran avance desde que ha empezado. Gracias por todo. ¡Son un amor de personas!

"

Agradecemos la atención y sensibilidad recibida por parte de la psicóloga hacia nuestro hijo y hacia nosotros, los padres. MUCHAS GRACIAS.

"

Agradecida con el soporte, educación y apoyo a nuestra hija, son un equipo de profesionales con mucha vocación y dedicación a su trabajo. Gracias por todo 🙂

"

Somos padres que estábamos preocupados por nuestra niña pero ahora está mejor por haber estado en Agalma. Muchas gracias por ayudarnos.

"

Solo tengo agradecimiento para la psicóloga de mi hijo nos ha ayudado siempre que le hemos pedido ayuda. Además el niño siempre venía contento a las visitas. Nos ha dado un informe para que el niño continue las terapias. Gracias a todo el equipo de Agalma.

"

Quiero dar las gracias por la ayuda prestada y por la buena orientación en todo momento. Tanto para cuestiones de mi hijo, como para cuestiones personales mías.

"

Agradecemos todos los soportes del CDIAP Agalma a nuestra hija. Muchas gracias!

"

Agradecida por el apoyo de la fisioterapeuta hacia mi hijo.

PUBLICACIONS

Llegir Revista Agalma (PDF)

CONTACTE

Carrer Castillejos, 421-423, Baixos, 08024 BARCELONA
Telèfon: 93 347 74 39
E-mail: agalma@agalma.cat

Com arribar >

ENTITATS COL·LABORADORES